THỦ TỤC GIẤY PHÉP XIN KINH DOANH HOÁ CHẤT

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 15 Luật hóa chất năm 2007 quy định về trường hợp kinh doanh hóa chất phải có giấy phép kinh doanh như sau:

2. Yêu cầu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh được quy định như sau:

a) Thực hiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 của Luật này;

b) Có Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi là Giấy phép).

3. Bộ Công thương và các bộ, ngành có liên quan phối hợp xây dựng điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trình Chính phủ ban hành.

4. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép và tổ chức cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý của mình.

Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh là hóa chất nguy hiểm được kiểm soát đặc biệt về kỹ thuật an toàn, phạm vi, loại hình, quy mô, thời hạn sản xuất, kinh doanh để bảo đảm không gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, sức khỏe con người, tài sản, môi trường. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh nên bạn phải xin giấy phép kinh doanh hóa chất.

THỦ TỤC GIẤY PHÉP XIN KINH DOANH HOÁ CHẤT

Căn cứ vào Điều 16 Luật hóa chất năm 2007 quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép như sau:

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép lập hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo mẫu quy định;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 14 hoặc điểm a khoản 2 Điều 15 của Luật này.

3. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Để xin giấy phép kinh doanh bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu quy định. Hồ sơ nộp tại Cục hóa chất. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định cấp Giấy phép.

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm