THÔNG TƯ SỐ 43/2017/TT-BCA: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 02/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2014 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ THI HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC.

Thông tư số 43/2017/TT-BCA: Quy định chi tiết thi hành nghị định 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 quy định chế đọ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý thi hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post