THÔNG TƯ SỐ 32/2014/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 85/2011/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIỮA KHO BẠC NHÀ NƯỚC – TỔNG CỤC THUẾ – TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Thông tư số 32/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế – Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post

Bài viết liên quan