THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH : HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHINH SÁCH NỘI TRÚ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2015/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện chinh sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post