THÔNG TƯ 106/2016/TT-BTC NGÀY 29/6/2016 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP XĂNG DẦU, NGUYÊN LIỆU ĐỂ PHA CHẾ XĂNG DẦU VÀ HOẠT ĐỘNG PHA CHẾ CHUYỂN ĐỔI CHỦNG LOẠI XĂNG DẦU TẠI KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU

Thông tư 106/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, nguyên liệu để pha chế xăng dầu và hoạt động pha chế chuyển đổi chủng loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post

Bài viết liên quan