NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN – TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2018 – 2024

Nghị định số 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022             Xem full bài viết TẠI ĐÂY  

THÔNG TƯ SỐ 43/2017/TT-BCA: QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 02/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2014 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ THI HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC.

Thông tư số 43/2017/TT-BCA: Quy định chi tiết thi hành nghị định 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 quy định chế đọ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý thi hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.     Xem full bài viết TẠI ĐÂY

NGHỊ ĐỊNH SỐ 155/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế     Xem full bài viết TẠI ĐÂY