Thông tư số:200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 200/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP   Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn […]