CÔNG VĂN SỐ 1279/TCT-CS

BỘ TÀI CHÍNH ——– Số: 1279/TCT-CS V/v: thời hạn nộp hồ sơ theo mẫu 06/GTGT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————   Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Gia Lai; – DNTN Hiếu Phát; (679 Phạm Văn Đồng – tp Pleiku – Gia Lai) […]