THÔNG TƯ SỐ 139/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XĂNG DẦU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU; NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT VÀ PHA CHẾ XĂNG DẦU; NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ GIA CÔNG XUẤT KHẨU XĂNG DẦU.

Thông tư số 139/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.   Xem full bài viết TẠI ĐÂY

NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NĐ 26/2009/NĐ-CP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUỂ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 26/2009/NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Thuể Tiêu thụ đặc biệt   Xem full bài viết TẠI ĐÂY

THÔNG TƯ SỐ 26/2010/TT-BCT QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, TIÊU THỤ SẢN PHẨM XĂNG DẦU

Thông tư số 26/2010/TT-BCT Quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu Xem full bài viết TẠI ĐÂY