QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ NHÂN VIÊN ĐI CÔNG TÁC BẰNG VÉ MÁY BAY

dich vu thanh lap cong ty tron goi
Công ty TNHH kế toán kiểm toán Gia minh 
———-o0o——–
Số: 0112 /2019/QĐ/KTGM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN LỘC PHÁT

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH kế toán – kiểm toán KẾ TOÁN LỘC PHÁT
Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:
– Ông Nguyễn văn Minh
– Bà Lê thị Hợp
Điều 2. Thông tin nơi Công tác:
– Đơn vị đến Công tác: Công ty A
– Địa điểm đến công tác: Thành Phố Hồ Chí Minh
– Thời gian đi công tác: 5 ngày, kể từ ngày 01/10/2019 đến ngày 05/10/2019.
– Phương tiện đi công tác: Đi máy bay.
Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính của Công ty.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Minh, Bà Hợp và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Lưu VP.
GIÁM ĐỐC

Tải mẫu : tại đây

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

CÁC BÀI VIẾT GẦN ĐÂY:

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm