QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1134/QĐ-BXD – VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

dich vu thanh lap cong ty tron goi
BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1134/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;

– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
– Các Tập đoàn Kinh tế; Tổng Công ty Nhà nước;
– Các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng;
– Website của Bộ Xây dựng;
– Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; (THa)300.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MỤC LỤC

 1. THUYẾT MINH……………………………………………………………………………………………… 2
 2. Nội dung định mức các hao phí…………………………………………………………………. 2
 3. Kết cấu định mức các hao phí…………………………………………………………………… 2
 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG………………………………………………………………………………. 3

Chương I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG……………………………… 4

Chương II: MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM 45

Nội dung cụ thể như sau;

 1. THUYẾT MINH

Máy và thiết bị thi công xây dựng (sau đây gọi tắt là máy) là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, gas, khí nén và một số thiết bị không có động cơ sử dụng trong đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và hạ tầng kỹ thuật.

Định mức các hao phí xác định giá ca máy gồm: số ca làm việc trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa, tiêu hao nhiên liệu – năng lượng, nhân công điều khiển và định mức chi phí khác.

 1. Nội dung định mức các hao phí

1.1. Số ca làm việc trong năm (gọi tắt là số ca năm): là số ca làm việc của máy bình quân trong một năm trong cả đời máy.

1.2. Định mức khấu hao: là mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng.

1.3. Định mức sửa chữa: là mức chi phí bảo dưỡng, sửa chữa máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt động tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng.

1.4. Định mức tiêu hao nhiên liệu – năng lượng: là mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (như xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén) để tạo ra động lực cho máy hoạt động trong một ca làm việc (gọi là nhiên liệu chính) và nhiên liệu phụ (như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động).

1.5. Định mức nhân công điều khiển: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển, vận hành máy trong một ca làm việc.

1.6. Định mức chi phí khác: là định mức cho các khoản chi phí đảm bảo để máy hoạt động bình thường, có hiệu quả trong một năm sử dụng.

 1. Kết cấu định mức các hao phí

Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng gồm 2 chương được trình bày theo nhóm, loại máy và được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu.

Chương I: Máy và thiết bị thi công xây dựng

M101.0000: Máy thi công đất và lu lèn

M102.0000: Máy nâng chuyển

M103.0000: Máy và thiết bị gia cố nền móng

M104.0000: Máy sản xuất vật liệu xây dựng

M105.0000: Máy và thiết bị thi công mặt đường bộ

M106.0000: Phương tiện vận tải đường bộ

M107.0000: Máy khoan đất đá

M108.0000: Máy và thiết bị động lực

M109.0000: Máy và thiết bị thi công công trình thủy

M110.0000: Máy và thiết bị thi công trong hầm

M111.0000: Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm

M112.0000: Máy và thiết bị thi công khác

Chương II: Máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm

M201.0000: Máy và thiết bị khảo sát

M202.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

M203.0000: Máy và thiết bị thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp

 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 2. Định mức các hao phí xác định giá ca máy công bố làm cơ sở tham khảo, sử dụng để xác định giá ca máy theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Định mức tiêu hao nhiên liệu – năng lượng và định mức nhân công điều khiển của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm đã được tính vào mức hao phí trong định mức dự toán.
 4. Đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều chỉnh cho phù hợp.
 5. Đối với máy mới chưa có định mức các hao phí thì căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xác định.
 6. Đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao, định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05.

Chương I: MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

Mã hiệu Loại máy và thiết bị Số ca năm Định mức (%)

 

Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng Nhân công điều khiển máy
Khấu hao Sửa chữa Chi phí khác
1 2 3 4 5 6 7

7

8
M101.0000 MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN

 

   

 

M101.0100 Máy đào một gầu, bánh xích – dung tích gầu:
M101.0101 0,40 m3 260 17,0 5,80 5 43 lít diezel 1×4/7
M101.0102 0,50 m3 260 17,0 5,80 5 51 lít diezel 1×4/7
M101.0103 0,65 m3 260 17,0 5,80 5 59 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0104 0,80 m3 260 17,0 5,80 5 65 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0105 1,25 m3 260 17,0 5,80 5 83 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0106 1,60 m3 260 16,0 5,50 5 113 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0107 2,30 m3 260 16,0 5,50 5 138 lít diezel 1×4/7+1×7/7
M101.0108 3,60 m3 300 14,0 4,00 5 199 lít diezel 1×4/7+1×7/7
M101.0200 Máy đào một gầu, bánh hơi – dung tích gầu:

 

 

 

M101.0201 0,75 m3 260 17,0 5,40 5 57 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0202 1,25 m3 260 17,0 4,70 5 73 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0300 Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) – dung tích gầu:
M101.0301 0,40 m3 260 17,0 5,80 5 59 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0302 0,65 m3 260 17,0 5,80 5 65 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0303 1,00 m3 260 17,0 5,80 5 83 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0304 1,20 m3 260 16,0 5,50 5 113 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0305 1,60 m3 260 16,0 5,50 5 128 lít diezel 1×4/7+1×7/7
M101.0306 2,30 m3 260 16,0 5,50 5 164 lít diezel 1×4/7+1×7/7
M101.0400 Máy xúc lật – dung tích gầu:  

 

M101.0401 0,60 m3 260 16,0 4,80 5 29 lít diezel 1×4/7
M101.0402 1,00 m3 260 16,0 4,80 5 39 lít diezel 1×4/7
M101.0403 1,25 m3 260 16,0 4,80 5 47 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0404 1,65 m3 260 16,0 4,80 5 75 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0405 2,30 m3 260 14,0 4,40 5 95 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0406 2,80 m3 260 14,0 4,40 5 101 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0407 3,20 m3 260 14,0 3,80 5 134 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M101.0500 Máy ủi – công suất:  

 

M101.0501 75 cv 230 18,0 6,00 5 38 lít diezel 1×4/7
M101.0502 110 cv 250 17,0 5,80 5 46 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0503 140 cv 250 17,0 5,80 5 59 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0504 180 cv 250 16,0 5,50 5 76 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0505 250 cv 250 16,0 5,20 5 94 lít diezel 1×3/7+1×6/7
M101.0506 320 cv 250 14,0 4,10 5 125 lít diezel 1×3/7+1×7/7
M101.0600 Máy cạp tự hành – dung tích thùng:  

 

M101.0601 9 m3 240 17,0 4,20 5 132 lít diezel 1×3/7+1×6/7
M101.0602 16 m3 240 16,0 4,00 5 154 lít diezel 1×3/7+1×7/7
M101.0603 25 m3 240 16,0 4,00 5 182 lít diezel 1×3/7+1×7/7
M101.0700 Máy san tự hành – công suất:  

 

M101.0701 108 cv 210 17,0 3,60 5 39 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0702 180 cv 210 16,0 3,10 5 54 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M101.0800 Máy đầm đất cầm tay – trọng lượng:  

 

M101.0801 50 kg 150 20,0 5,40 4 3 lít xăng 1×3/7
M101.0802 60 kg 150 20,0 5,40 4 3,5 lít xăng 1×3/7
M101.0803 70 kg 150 20,0 5,40 4 4 lít xăng 1×3/7
M101.0804 80 kg 150 20,0 5,40 4 5 lít xăng 1×3/7
M101.0900 Đầm bánh hơi tự hành – trọng lượng:  

 

M101.0901 9 t 230 18,0 4,30 5 34 lít diezel 1×5/7
M101.0902 16 t 230 18,0 4,30 5 38 lít diezel 1×5/7
M101.0903 25 t 230 17,0 4,10 5 55 lít diezel 1×5/7
M101.1000 Máy đầm rung tự hành – trọng lượng:  

 

M101.1001 8 t 230 17,0 4,60 5 19 lít diezel 1×4/7
M101.1002 15 t 230 17,0 4,30 5 39 lít diezel 1×4/7
M101.1003 18 t 230 17,0 4,30 5 53 lít diezel 1×4/7
M101.1004 25 t 230 17,0 3,70 5 67 lít diezel 1×4/7
M101.1100 Đầm bánh thép tự hành – trọng lượng:  

 

M101.1101 6,0 t 230 18,0 2,90 5 20 lít diezel 1×3/7
M101.1102 8,5 t 230 18,0 2,90 5 24 lít diezel 1×3/7
M101.1103 10 t 230 18,0 2,90 5 26 lít diezel 1×4/7
M101.1104 15,5 t 230 17,0 2,70 5 42 lít diezel 1×4/7
M101.1200 Quả đầm – trọng lượng:  

 

M101.1201 16 t 230 17,0 2,50 5  

 

1×4/7
M102.0000 MÁY NÂNG CHUYỂN  

 

M102.0100 Cần trục ô tô – sức nâng:  

 

M102.0101 3 t 220 10,0 5,10 5 25 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0102 4 t 220 10,0 5,10 5 26 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0103 5 t 220 10,0 4,70 5 30 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0104 6 t 220 10,0 4,70 5 33 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0105 10 t 220 10,0 4,50 5 37 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.0106 16 t 220 10,0 4,50 5 43 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.0107 20 t 220 9,0 4,50 5 44 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.0108 25 t 220 9,0 4,30 5 50 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0109 30 t 220 9,0 4,30 5 54 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0110 40 t 220 8,0 4,10 5 64 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0111 50 t 220 8,0 4,10 5 70 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0200 Cần trục bánh hơi – sức nâng:  

 

M102.0201 16 t 200 10,0 4,50 5 33 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M102.0202 25 t 200 10,0 4,50 5 36 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M102.0203 40 t 200 9,0 4,00 5 50 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M102.0204 63 t 200 9,0 4,00 5 61 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M102.0205 90 t 200 8,0 3,80 5 69 lít diezel 1×4/7+1×7/7
M102.0206 100 t 200 8,0 3,80 5 74 lít diezel 2×4/7+1×7/7
M102.0207 110 t 200 8,0 3,60 5 78 lít diezel 2×4/7+1×7/7
M102.0208 130 t 200 8,0 3,60 5 81 lít diezel 2×4/7+1×7/7
M102.0300 Cần trục bánh xích – sức nâng:  

 

M102.0301 5 t 200 10,0 5,40 5 32 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M102.0302 10 t 200 10,0 4,50 5 36 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M102.0303 16 t 200 10,0 4,50 5 45 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M102.0304 25 t 200 9,0 4,60 5 47 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M102.0305 28 t 200 9,0 4,60 5 49 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M102.0306 40 t 200 8,5 4,10 5 51 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M102.0307 50 t 200 8,5 4,10 5 54 lít diezel 1×4/7+1×6/7
M102.0308 63 t 200 8,0 4,10 5 56 lít diezel 1×4/7+1×7/7
M102.0309 80 t 200 8,0 3,80 5 58 lít diezel 1×4/7+1×7/7
M102.0310 100 t 200 8,0 3,80 5 59 lít diezel 2×4/7+1×7/7
M102.0311 110 t 200 8,0 3,60 5 63 lít diezel 2×4/7+1×7/7
M102.0312 130 t 200 7,5 3,60 5 72 lít diezel 2×4/7+1×7/7
M102.0313 150 t 200 7,5 3,60 5 83 lít diezel 2×4/7+1×7/7
M102.0400 Cần trục tháp – sức nâng:  

 

M102.0401 5 t 280 16,0 4,70 6 42 kWh 1×3/7+1×5/7
M102.0402 10 t 280 14,0 4,00 6 60 kWh 1×3/7+1×5/7
M102.0403 12 t 280 14,0 4,00 6 68 kWh 1×3/7+1×5/7
M102.0404 15 t 280 14,0 4,00 6 90 kWh 1×3/7+1×5/7
M102.0405 20 t 280 13,0 3,80 6 113 kWh 1×3/7+1×5/7
M102.0406 25 t 280 13,0 3,80 6 120 kWh 1×3/7+1×6/7
M102.0407 30 t 280 13,0 3,80 6 128 kWh 1×3/7+1×6/7
M102.0408 40 t 280 13,0 3,50 6 135 kWh 1×3/7+1×6/7
M102.0409 50 t 280 13,0 3,50 6 143 kWh 2×4/7+1×6/7
M102.0410 60 t 280 13,0 3,50 6 198 kWh 2×4/7+1×6/7
M102.0411 Cẩu tháp MD 900 280 13,0 3,50 6 480 kWh 2×4/7+1×6/7+1×7/7
M102.0500 Cần cẩu nổi:  

 

M102.0501 Kéo theo – sức nâng 30 t 170 10,0 6,20 7 81 lít diezel 1 t.phII.1/2+3 thợ máy (2×2/4 + 1×3/4) +1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M102.0502 Tự hành – sức nâng 100 t 170 10,0 6,00 7 118 lít diezel 1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3×2/4 + 1×4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4
M102.0600 Cổng trục – sức nâng:  

 

M102.0601 10 t 170 14,0 2,80 5 81 kWh 1×3/7+1×5/7
M102.0602 30 t 170 14,0 2,80 5 90 kWh 1×3/7+1×6/7
M102.0603 60 t 170 14,0 2,50 5 144 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0604 90 t 170 14,0 2,50 5 180 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0701 Cẩu lao dầm K33-60 170 14,0 3,50 6 233 kWh 1×3/7+4×4/7 +1×6/7
M102.0702 Thiết bị nâng hạ dầm 90T 170 14,0 3,50 6 168 kWh 1×3/7+2×4/7 +1×6/7
M102.0800 Cầu trục – sức nâng:  

 

M102.0801 30 t 280 10,0 2,30 5 48 kWh 1×3/7+1×6/7
M102.0802 40 t 280 10,0 2,30 5 60 kWh 1×3/7+1×6/7
M102.0803 50 t 280 10,0 2,30 5 72 kWh 1×3/7+1×6/7
M102.0804 60 t 280 10,0 2,30 5 84 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0805 90 t 280 10,0 2,30 5 108 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0806 110 t 280 10,0 2,10 5 132 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0807 125 t 280 10,0 2,10 5 144 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0808 180 t 280 10,0 2,10 5 168 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0809 250 t 280 10,0 2,00 5 204 kWh 1×3/7+1×7/7
M102.0900 Máy vận thăng – sức nâng:      

 

 
M102.0901 0,8 t – H nâng 80 m 280 18,0 4,30 5 21 kWh 1×3/7
M102.0902 3 t – H nâng 100 m 280 17,0 4,10 5 39 kWh 1×3/7
M102.1000 Máy vận thăng lồng – sức nâng:  

 

M102.1001 3 t – H nâng 100 m 280 17,0 4,10 5 47 kWh 1×3/7
M102.1100 Tời điện – sức kéo:  

 

M102.1101 0,5 t 230 17,0 5,10 4 4 kWh 1×3/7
M102.1102 1,0 t 230 17,0 5,10 4 5 kWh 1×3/7
M102.1103 1,5 t 230 17,0 4,60 4 6 kWh 1×3/7
M102.1104 3,0 t 230 17,0 4,60 4 11 kWh 1×3/7
M102.1105 3,5 t 230 17,0 4,60 4 12 kWh 1×3/7
M102.1106 5,0 t 230 17,0 4,60 4 14 kWh 1×3/7
M102.1200 Pa lăng xích – sức nâng:  

 

M102.1201 3 t 230 17,0 4,60 4  

 

1×3/7
M102.1202 5 t 230 17,0 4,20 4  

 

1×3/7
M102.1300 Kích nâng – sức nâng:  

 

M102.1301 10 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1302 30 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1303 50 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1304 100 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1305 200 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1306 250 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1307 500 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1400 Kích thông tâm  

 

M102.1401 RRH – 100 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1402 YCW – 250 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1403 YCW – 500 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1501 Kích đẩy liên tục tự động ZLD-60 (60t, 6c) 180 14,0 3,50 5 29 kWh 1×4/7+1×5/7
M102.1602 Kích sợi đơn YDC – 500 t 180 14,0 2,20 5  

 

1×4/7
M102.1700 Xe nâng – chiều cao nâng:  

 

M102.1701 12 m 260 14,0 4,00 5 25 lít diezel 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1702 18 m 260 14,0 3,80 5 29 lít diezel 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1703 24 m 260 14,0 3,80 5 33 lít diezel 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1800 Xe thang – chiều dài thang:  

 

M102.1801 9 m 260 14,0 3,90 5 25 lít diezel 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1802 12 m 260 14,0 3,70 5 29 lít diezel 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1803 18 m 260 14,0 3,70 5 33 lít diezel 1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M103.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG  

 

M103.0100 Búa diezel tự hành, bánh xích – trọng lượng đầu búa:
M103.0101 1,2 t 220 17,0 4,40 5 56 lít diezel 1×2/7+1×4/7+1×5/7
M103.0102 1,8 t 220 17,0 4,40 5 59 lít diezel 1×2/7+1×4/7+1×6/7
M103.0103 3,5 t 220 16,0 3,90 5 62 lít diezel 2×2/7+1×4/7+1×6/7
M103.0104 4,5 t 220 16,0 3,90 5 65 lít diezel 2×2/7+1×4/7+1×6/7
M103.0200 Búa diezel chạy trên ray – trọng lượng đầu búa
M103.0201 1,2 t 220 16,0 3,90 5 24 lít diezel + 14 kWh 1×2/7+1×3/7+1×4/7
M103.0202 1,8 t 220 16,0 3,90 5 30 lít diezel + 14 kWh 1×2/7+1×3/7+1×5/7
M103.0203 2,5 t 220 14,0 3,50 5 36 lít diezel + 25 kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0204 3,5 t 220 14,0 3,50 5 48 lít diezel + 25 kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0205 4,5 t 220 14,0 3,50 5 63 lít diezel + 34 kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0206 5,5 T 220 14,0 3,50 5 78 lít diezel + 34 kWh 2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0300 Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích – công suất:
M103.0301 60 kW 220 16,0 4,80 5 40 lít diezel 1×3/7+1×5/7+1×6/7
M103.0400 Búa rung – công suất:  

 

M103.0401 40 kW 200 17,0 3,80 5 108 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0402 50 kW 200 17,0 3,80 5 135 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0403 170 kW 200 17,0 2,60 5 357 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0500 Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) – trọng lượng búa:
M103.0501 ≤ 1,8 t 200 14,0 5,90 6 42 lít diezel 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0502 ≤ 2,5 t 200 14,0 5,90 6 47 lít diezel 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0503 ≤ 3,5 t 200 14,0 5,90 6 52 lít diezel 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0504 ≤ 5,0 t 200 14,0 5,90 6 58 lít diezel 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0505 ≤ 7,0 t 200 14,0 5,60 6 63 lít diezel 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0506 ≤ 10,0 t 200 14,0 5,60 6 69 lít diezel 1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0600 Tàu đóng cọc C 96 – búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:
M103.0601 7,5 t 200 13,0 4,60 6 162 lít diezel 1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ máy (3×2/4+1×4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0700 Máy ép cọc trước – lực ép:  

 

M103.0701 60 t 180 22,0 4,00 5 38 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0702 100 t 180 22,0 4,00 5 53 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0703 150 t 180 22,0 4,00 5 75 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0704 200 t 180 22,0 4,00 5 84 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0801 Máy ép cọc sau 160 22,0 4,00 5 36 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.0901 Máy ép thủy lực (KGK-130C4), lực ép 130 t 200 17,0 2,60 5 138 kWh 1×3/7+1×4/7
M103.1001 Máy cắm bấc thấm 180 14,0 3,10 5 48 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M103.1100 Máy khoan cọc nhồi:  

 

M103.1101 Máy khoan cọc nhồi ED 220 17,0 8,20 5 52 lít diezel 2×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1102 Máy khoan cọc nhồi Bauer (mô men xoay > 200kNm) 220 17,0 6,50 5 59 lít diezel 2×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1103 Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette) 260 17,0 5,80 5  

 

M103.1201 Máy khoan tường sét 220 17,0 6,50 5 32 lít diezel + 171 kW 1×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1301 Máy khoan cọc đất 220 17,0 6,50 5 36 lít diezel + 167 kW 1×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1401 Máy cấp xi măng 220 17,0 6,50 5  

 

M103.1500 Máy trộn dung dịch khoan – dung tích:  

 

M103.1501 ≤ 750 lít 280 20,0 6,40 5 13 kWh 1×3/7
M103.1502 1000 lít 280 18,0 5,80 5 18 kWh 1×4/7
M103.1600 Máy sàng lọc Bentonit, Polymer – năng suất:  

 

M103.1601 100 m3/h 280 18,0 5,80 5 21 kWh 1×4/7
M103.1700 Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer – năng suất:
M103.1701 200 m3/h 280 18,0 5,80 5 50 kWh 1×4/7
M104.0000 MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG  

 

M104.0100 Máy trộn bê tông – dung tích:  

 

M104.0101 250 lít 110 20,0 6,50 5 11 kWh 1×3/7
M104.0102 500 lít 140 20,0 6,50 5 34 kWh 1×4/7
M104.0200 Máy trộn vữa – dung tích:  

 

M104.0201 80 lít 120 20,0 6,80 5 5 kWh 1×3/7
M104.0202 150 lít 120 20,0 6,80 5 8 kWh 1×3/7
M104.0203 250 lít 120 20,0 6,80 5 11 kWh 1×3/7
M104.0300 Máy trộn vữa xi măng – dung tích:  

 

M104.0301 1200 lít 120 20,0 6,80 5 72 kWh 1×4/7
M104.0302 1600 lít 120 20,0 6,80 5 96 kWh 1×4/7
M104.0400 Trạm trộn bê tông – năng suất:  

 

M104.0401 16 m3/h 220 18,0 5,80 5 92 kWh 1×3/7+1×5/7
M104.0402 25 m3/h 220 18,0 5,60 5 116 kWh 1×3/7+1×5/7
M104.0403 30 m3/h 220 18,0 5,60 5 172 kWh 2×3/7+1×5/7
M104.0404 50 m3/h 220 18,0 5,60 5 198 kWh 2×3/7+1×5/7
M104.0405 75 m3/h 220 17,0 5,30 5 418 kWh 2×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0406 90 m3/h 220 17,0 5,30 5 425 kWh 2×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0407 125 m3/h 220 17,0 5,30 5 446 kWh 2×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0408 160 m3/h 220 17,0 5,00 5 553 kWh 3×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0500 Máy sàng rửa đá, sỏi – năng suất:  

 

M104.0501 35 m3/h 110 20,0 7,60 5 76 kWh 1×4/7
M104.0502 45 m3/h 110 20,0 7,60 5 97 kWh 1×4/7
M104.0600 Máy nghiền sàng đá di động – năng suất:  

 

M104.0601 20 m3/h 220 20,0 8,60 5 315 kWh 1×3/7+1×4/7
M104.0602 25 m3/h 220 20,0 7,60 5 357 kWh 2×3/7+1×4/7
M104.0603 125 m3/h 220 20,0 7,60 5 630 kWh 2×3/7+1×4/7
M104.0700 Máy nghiền đá thô – năng suất:  

 

M104.0701 14 m3/h 220 20,0 8,60 5 134 kWh 1×3/7+1×4/7
M104.0702 200 m3/h 220 20,0 8,60 5 840 kWh 1×3/7+2×4/7+ 1×5/7+1×6/7
M104.0800 Trạm trộn bê tông asphan – năng suất:  

 

M104.0801 25 t/h 150 16,0 5,70 5 210 kWh 4×4/7+3×5/7+1×6/7
M104.0802 50 t/h 150 16,0 5,70 5 300 kWh 5×4/7+3×5/7+1×6/7
M104.0803 60 t/h 150 16,0 5,70 5 324 kWh 5×4/7+3×5/7+1×6/7
M104.0804 80 t/h 150 13,0 5,50 5 384 kWh 5×4/7+4×5/7+1×6/7
M104.0805 120 t/h 150 13,0 5,50 5 714 kWh 5×4/7+4×5/7+1×6/7
M105.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ
M105.0100 Máy phun nhựa đường – công suất:  

 

M105.0101 190 cv 120 14,0 5,60 6 57 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M105.0200 Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa – năng suất:  

 

M105.0201 65 t/h 150 16,0 6,40 5 34 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M105.0202 100 t/h 150 16,0 6,40 5 50 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M105.0203 130 cv đến 140 cv 150 16,0 3,80 5 63 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M105.0301 Máy rải cấp phối đá dăm – năng suất 60 m3/h 150 16,0 4,20 5 30 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M105.0401 Máy cào bóc đường Wirtgen – 1000C 220 18,0 5,80 5 92 lít diezel 1×4/7+1×5/7
M105.0501 Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A 170 20,0 3,50 5  

 

1×4/7
M105.0601 Lò nấu sơn YHK 3A 170 17,0 3,60 5 11 lít diezel 1×4/7
M105.0701 Thiết bị đun rót mastic 170 17,0 4,50 5 4 lít xăng 1×4/7
M105.0801 Nồi nấu nhựa 500 lít 170 25,0 10,00 5  

 

1×4/7
M105.0901 Máy rải bê tông SP500 180 14,0 4,20 5 73 lít diezel 1×6/7+1×5/7+2×3/7
M106.0000 PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ  

 

M106.0100 Ô tô vận tải thùng – trọng tải:  

 

M106.0101 1,5 t 220 18,0 6,20 6 7 lít xăng 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0102 2 t 220 18,0 6,20 6 12 lít xăng 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0103 2,5 t 220 17,0 6,20 6 13 lít xăng 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0104 5 t 220 17,0 6,20 6 25 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0105 7 t 220 17,0 6,20 6 31 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0106 10 t 220 16,0 6,20 6 38 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 2
M106.0107 12 t 220 16,0 6,20 6 41 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0108 15 t 220 16,0 6,20 6 46 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0109 20 t 220 14,0 5,40 6 56 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0200 Ô tô tự đổ – trọng tải:  

 

M106.0201 5 t 260 17,0 7,50 6 41 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0202 7 t 260 17,0 7,30 6 46 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0203 10 t 260 17,0 7,30 6 57 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 2
M106.0204 12 t 260 17,0 7,30 6 65 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0205 15 t 260 16,0 6,80 6 73 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0206 20 t 300 16,0 6,80 6 76 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0207 22 t 300 16,0 6,80 6 77 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0208 25 t 300 14,0 6,80 6 81 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0209 27 t 300 14,0 6,60 6 86 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0300 Ô tô đầu kéo – công suất:  

 

M106.0301 272 cv 200 11,0 4,00 6 56 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0302 360 cv 200 11,0 3,80 6 68 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0400 Ô tô chuyển trộn bê tông – dung tích thùng trộn:
M106.0401 6 m3 220 17,0 5,70 6 43 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0402 10,7 m3 220 17,0 5,50 6 64 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0403 14,5 m3 220 17,0 5,50 6 70 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0500 Ô tô tưới nước – dung tích:  

 

M106.0501 4 m3 220 15,0 4,80 6 20 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0502 5 m3 220 14,0 4,40 6 23 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0503 6 m3 220 14,0 4,40 6 24 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0504 7 m3 220 13,0 4,10 6 26 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0505 9 m3 220 13,0 4,10 6 27 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0506 16 m3 240 13,0 4,10 6 35 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0600 Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:  

 

M106.0601 2 m3 220 17,0 5,20 6 19 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0602 3 m3 220 17,0 5,20 6 27 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0700 Ô tô bán tải – trọng tải:  

 

M106.0701 1,5 t 200 18,0 4,50 6 18 lít xăng 1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0800 Rơ mooc – trọng tải:  

 

M106.0808 100 t 200 13,0 3,10 6  

 

1×3/7
M106.0809 125 t 200 13,0 3,10 6  

 

1×3/7
M107.0000 MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ  

 

M107.0100 Máy khoan đất đá, cầm tay – đường kính khoan:
M107.0101 D ≤ 42 mm (động cơ điện-1,2 kW) 180 20,0 8,50 5 5 kWh

5 kWh

1×3/7
M107.0102 D ≤ 42 mm (truyền động khí nén – chưa tính khí nén) 180 20,0 8,50 5  

 

1×3/7
M107.0103 D ≤ 42 mm (khoan SIG – chưa tính khí nén) 180 20,0 6,50 5  

 

1×3/7
M107.0104 Búa chèn (truyền động khí nén – chưa tính khí nén) 180 20,0 8,50 5  

 

1×3/7
M107.0200 Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) – đường kính khoan:
M107.0201 D75-95 mm 240 18,0 5,30 5 1×3/7+1×4/7
M107.0202 D105-110 mm 240 18,0 5,30 5 1×3/7+1×4/7
M107.0300 Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel – đường kính khoan:
M107.0301 D 45 mm (2 cần – 147 cv) 250 15,0 3,90 6 84 lít diezel 2×4/7+2×7/7
M107.0302 D 45 mm (3 cần – 255 cv) 250 15,0 3,90 6 138 lít diezel 2×4/7+2×7/7
M107.0400 Máy khoan néo – độ sâu khoan:  

 

M107.0401 H 3,5 m (80 cv) 250 15,0 3,90 6 38 lít diezel 2×4/7+2×7/7
M107.0500 Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:  

 

M107.0501 D 2,4 m (250 kW) 200 15,0 3,20 6 675 kWh 2×4/7+2×7/7
M107.0600 Tổ hợp dàn khoan neo, công suất:  

 

M107.0601 9 kW 200 20,0 1,80 6 16 kWh 1×4/7
M107.0700 Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:  

 

M107.0701 YG 60 220 15,0 4,50 5 28 lít diezel 2×3/7+1×4/7
M108.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC  

 

M108.0100 Máy phát điện lưu động – công suất:  

 

M108.0101 2,5-3 kW 140 14,0 4,20 5 2 lít diezel 1×3/7
M108.0102 10 kW 140 14,0 4,20 5 11 lít diezel 1×3/7
M108.0103 30 kW 140 13,0 3,90 5 24 lít diezel 1×3/7
M108.0104 50 kW 140 13,0 3,90 5 36 lít diezel 1×3/7
M108.0105 75 kW 140 12,0 3,60 5 45 lít diezel 1×4/7
M108.0200 Máy nén khí, động cơ xăng – năng suất:  

 

M108.0201 120 m3/h 150 12,0 5,00 5 14 lít xăng 1×4/7
M108.0202 200 m3/h 150 12,0 5,00 5 24 lít xăng 1×4/7
M108.0203 300 m3/h 150 12,0 5,00 5 33 lít xăng 1×4/7
M108.0204 600 m3/h 150 11,0 4,60 5 46 lít xăng 1×4/7
M108.0300 Máy nén khí, động cơ diezel – năng suất:  

 

M108.0301 120 m3/h 150 12,0 5,40 5 14 lít diezel 1×4/7
M108.0302 240 m3/h 150 12,0 5,40 5 28 lít diezel 1×4/7
M108.0303 300 m3/h 150 12,0 5,40 5 32 lít diezel 1×4/7
M108.0304 360 m3/h 150 12,0 5,40 5 35 lít diezel 1×4/7
M108.0305 420 m3/h 150 12,0 5,40 5 38 lít diezel 1×4/7
M108.0306 540 m3/h 150 12,0 5,40 5 36 lít diezel 1×4/7
M108.0307 600 m3/h 150 11,0 5,00 5 38 lít diezel 1×4/7
M108.0308 660 m3/h 150 11,0 5,00 5 39 lít diezel 1×4/7
M108.0309 1200 m3/h 150 11,0 3,90 5 75 lít diezel 1×4/7
M108.0310 1260 m3/h 150 11,0 3,50 5 89 lít diezel 1×4/7
M108.0400 Máy nén khí, động cơ điện – năng suất:  

 

M108.0401 5 m3/h 150 13,0 5,20 5 2 kWh 1×3/7
M108.0406 216 m3/h 150 12,0 3,80 5 52 kWh 1×3/7
M108.0407 270 m3/h 150 12,0 3,80 5 80 kWh 1×3/7
M108.0408 300 m3/h 150 12,0 3,80 5 86 kWh 1×3/7
M108.0409 600 m3/h 150 12,0 3,40 5 125 kWh 1×4/7
M109.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY  

 

M109.0100 Sà lan – trọng tải:  

 

M109.0101 200 t 260 13,0 5,90 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0102 250 t 260 13,0 5,90 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0103 300 t 260 13,0 5,90 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0104 400 t 260 13,0 5,50 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0105 600 t 260 13,0 5,50 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0106 800 t 260 13,0 5,20 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0107 1000 t 260 13,0 5,20 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0108 1200 t 260 13,0 5,00 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0109 1350 t 260 13,0 5,00 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0110 1800 t 260 13,0 5,00 6 2 thủy thủ 2/4
M109.0200 Phao thép – trọng tải:  

 

M109.0201 60 t 210 13,0 5,90 6  

 

M109.0202 200 t 210 13,0 5,90 6  

 

M109.0203 250 t 210 13,0 5,90 6  

 

M109.0301 Pông tông 210 17,0 5,20 6  

 

M109.0400 Thuyền (ghe) đặt máy bơm – trọng tải:  

 

M109.0401 5 t 210 13,0 5,20 6 44 lít diezel 1thuyền trưởng 1/2
M109.0402 40 t 210 13,0 5,20 6 131 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1×3/4
M109.0500 Ca nô – công suất:  

 

M109.0501 15 cv 200 12,0 6,00 6 3 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2
M109.0502 23 cv 200 12,0 6,00 6 5 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2
M109.0503 30 cv 200 12,0 5,40 6 6 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2
M109.0504 55 cv 200 12,0 5,40 6 10 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0505 75 cv 200 11,0 4,60 6 14 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0506 90 cv 200 11,0 4,60 6 16 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0507 120 cv 200 11,0 4,60 6 18 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0508 150 cv 200 11,0 4,60 6 23 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 +1 thủy thủ 2/4
M109.0600 Xuồng cao tốc – công suất:  

 

M109.0601 25 cv 150 11,0 5,40 6 105 lít xăng 1 thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4
M109.0602 50 cv 150 11,0 5,40 6 148 lít xăng 1 thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4
M109.0700 Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,…) – công suất:
M109.0701 75 cv 200 11,0 5,20 6 68 lít diezel 1 thuyền trưởng 1/2 + 2 thợ máy (1×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 2 thủy thủ 2/4
M109.0702 150 cv 200 11,0 5,00 6 95 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thủy thủ (1×2/4 + 1×3/4)
M109.0703 250 cv 200 11,0 5,00 6 148 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thủy thủ (1×2/4 + 1×3/4)
M109.0704 360 cv 200 11,0 5,00 6 202 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thủy thủ (1×2/4 + 1×3/4)
M109.0705 600 cv 200 11,0 4,20 6 315 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2×3/4 + 1×2/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.0706 1200 cv (tầu kéo biển) 220 11,0 3,80 6 714 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2×3/4 + 1×2/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.0800 Tàu cuốc sông- công suất:  

 

M109.0801 495 cv 260 7,5 5,10 6 520 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.0900 Tàu cuốc biển – công suất:  

 

M109.0901 2085 cv 260 7,5 4,50 6 1751 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1000 Tàu hút bùn – công suất:  

 

M109.1001 585 cv 260 10,0 4,10 6 573 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1002 1200 cv 260 7,5 3,75 6 1008 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5×3/4 + 1×4/4) + 2 thủy thủ (1×3/4 + 1×4/4)
M109.1003 4170 cv 260 7,5 2,40 6 3211 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1100 Tàu hút bụng tự hành – công suất:  

 

M109.1101 1390 cv 260 7,5 6,50 6 1446 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1102 5945 cv 260 7,5 6,00 6 5232 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1200 Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV – dung tích gầu:
M109.1201 17 m3 260 10,0 5,50 6 2663 lít diezel 1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1300 Xáng cạp – dung tích gầu:  

 

M109.1301 1,25 m3 220 13,0 5,20 6 70 lít diezel 1×6/7+1×4/7+ 2×3/7
M109.1401 Thiết bị lặn 120 30,0 7,50 8 1 thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4
M110.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM  

 

M110.0100 Máy xúc chuyên dùng trong hầm – dung tích gầu:  

 

M110.0101 0,9 m3 260 17,0 4,80 6 52 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M110.0102 1,65 m3 260 17,0 4,80 6 65 lít diezel 1×3/7+1×5/7
M110.0200 Máy cào đá, động cơ điện – năng suất:  

 

M110.0201 3 m3/ph 260 14,0 5,30 6 248 kWh 1×4/7+1×5/7
M110.0202 8 m3/ph 260 14,0 5,10 6 673 kWh 1×4/7+1×6/7
M110.0300 Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:  

 

M110.0301 Tời ma nơ – 13 kW 300 14,0 4,30 6 43 kWh 1×4/7+1×5/7
M110.0302 Xe goòng 3 t 300 14,0 4,30 6 1×4/7+1×5/7
M110.0303 Xe goòng 5,8 m3 300 14,0 4,30 6 1×4/7+1×5/7
M110.0304 Đầu kéo 30 t 300 11,0 3,80 6 37 lít diezel 1×4/7+1×5/7
M110.0305 Quang lật 360 t/h 300 14,0 4,30 6 27 kWh 1×4/7+1×5/7
M110.0400 Máy nâng phục vụ thi công hầm – công suất:  

 

M110.0401 135 cv 240 14,0 3,10 6 45 lít diezel 1×4/7
M111.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM
M111.0100 Máy và thiết bị khoan đặt đường ống:  

 

M111.0101 Máy nâng TO-12-24, sức nâng 15 t 150 16,0 4,20 6 53 lít diezel 1×4/7+1×5/7+1×6/7
M111.0102 Máy khoan ngang UĐB- 4 120 17,0 4,20 6 33 lít xăng 3×3/7+2×4/7+2×6/7 +1×7/7
M111.0200 Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm:  

 

M111.0201 Máy khoan ngầm có định hướng 240 15,0 3,50 6 201 kWh 1×4/7+1×7/7
M111.0202 Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước) 120 15,0 3,50 6 2 kWh 1×6/7+1×4/7
M112.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC    

 

M112.0100 Máy bơm nước, động cơ điện – công suất:  

 

M112.0101 0,75 kW 180 17,0 4,70 5 2 kWh 1×3/7
M112.0102 1,1 kW 180 17,0 4,70 5 3 kWh 1×3/7
M112.0103 1,5 kW 180 17,0 4,70 5 4 kWh 1×3/7
M112.0104 2 kW 180 17,0 4,70 5 5 kWh 1×3/7
M112.0105 2,8 kW 180 17,0 4,70 5 8 kWh 1×3/7
M112.0106 4,5 kW 150 17,0 4,70 5 12 kWh 1×3/7
M112.0107 7 kW 150 17,0 4,70 5 17 kWh 1×3/7
M112.0108 14 kW 150 16,0 4,50 5 34 kWh 1×4/7
M112.0109 20 kW 150 16,0 4,20 5 48 kWh 1×4/7
M112.0110 22 kW 150 16,0 4,20 5 53 kWh 1×4/7
M112.0111 75 kW 150 14,0 3,60 5 180 kWh 1×4/7
M112.0200 Máy bơm nước, động cơ diezel – công suất:  

 

M112.0201 5 cv 150 20,0 5,40 5 2,7 lít diezel 1×4/7
M112.0202 5,5 cv 150 20,0 5,40 5 3 lít diezel 1×4/7
M112.0203 10 cv 150 20,0 5,40 5 5 lít diezel 1×4/7
M112.0204 20 cv 150 18,0 4,70 5 10 lít diezel 1×4/7
M112.0205 25 cv 150 17,0 4,00 5 11 lít diezel 1×4/7
M112.0206 30 cv 150 17,0 4,00 5 15 lít diezel 1×4/7
M112.0207 40 cv 150 17,0 4,40 5 20 lít diezel 1×4/7
M112.0208 75 cv 150 16,0 3,80 5 36 lít diezel 1×4/7
M112.0209 120 cv 150 16,0 3,80 5 53 lít diezel 1×4/7
M112.0300 Máy bơm nước, động cơ xăng – công suất:  

 

M112.0301 3 cv 150 20,0 5,80 5 1,6 lít xăng 1×4/7
M112.0302 6 cv 150 20,0 5,80 5 3 lít xăng 1×4/7
M112.0303 8 cv 150 20,0 5,80 5 4 lít xăng 1×4/7
M112.0401 Máy bơm chân không 7,5kW 150 14,0 3,60 5 22 kWh 1×4/7
M112.0401 Máy bơm xói 4MC (75 kW) 150 14,0 3,60 5 180 kWh 1×4/7
M112.0501 Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv) 150 14,0 2,20 5 111 lít diezel 1×4/7+1×5/7
M110.0600 Máy bơm vữa – năng suất:  

 

M112.0601 6 m3/h 110 20,0 6,60 5 19 kWh 1×3/7+1×4/7
M112.0602 9 m3/h 110 20,0 6,60 5 34 kWh 1×3/7+1×4/7
M112.0603 15 m3/h 110 20,0 6,60 5 37 kWh 1×3/7+1×4/7
M112.0604 32 – 50 m3/h 110 20,0 6,10 5 72 kWh 1×3/7+1×4/7
M112.0700 Máy bơm cát, động cơ diezel – công suất:  

 

M112.0701 126 cv 180 14,0 3,80 5 54 lít diezel 1×5/7
M112.0702 350 cv 180 14,0 3,50 5 127 lít diezel 1×5/7
M112.0703 380 cv 180 14,0 3,30 5 136 lít diezel 1×5/7
M112.0704 480 cv 180 14,0 3,10 5 168 lít diezel 1×5/7
M112.0800 Xe bơm bê tông, tự hành – năng suất:  

 

M112.0801 50 m3/h 200 14,0 5,40 6 53 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.0802 60 m3/h 200 14,0 5,00 6 60 lít diezel 1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.0900 Máy bơm bê tông – năng suất:  

 

M112.0901 40 – 60 m3/h 200 14,0 6,50 5 182 kWh 1×3/7+1×5/7
M112.0902 60 – 90 m3/h 200 14,0 6,50 5 248 kWh 1×4/7+1×5/7
M112.1000 Máy phun vẩy – năng suất:  

 

M112.1001 9 m3/h (AL 285) 180 14,0 4,90 6 54 kWh 2×3/7+1×4/7+1×6/7
M112.1002 16 m3/h (AL 500) 180 14,0 4,50 6 429 kWh 2×3/7+1×4/7 +1×5/7+1×6/7
M112.1100 Máy đầm bê tông, đầm bàn – công suất:  

 

M112.1101 1,0 kW 110 25,0 8,80 4 5 kWh 1×3/7
M112.1102 3,0 kW 110 25,0 8,80 4 13 kWh 1×3/7
M112.1200 Máy đầm bê tông, đầm cạnh – công suất:  

 

M112.1201 1,0 kW 110 25,0 8,80 4 5 kWh 1×3/7
M112.1300 Máy đầm bê tông, dầm dùi – công suất:  

 

M112.1301 1,0 kW 110 20,0 8,80 4 5 kWh 1×3/7
M112.1302 1,5 kW 110 20,0 8,80 4 7 kWh 1×3/7
M112.1303 2,8 kW 110 20,0 8,80 4 13 kWh 1×3/7
M112.1304 3,5 kW 110 20,0 6,50 4 16 kWh 1×3/7
M112.1400 Máy phun (chưa tính khí nén):  

 

M112.1401 Máy phun sơn 400 m2/h 120 30,0 5,40 4 1×3/7
M112.1402 Máy phun cát 180 30,0 4,20 4 1×3/7
M112.1500 Máy khoan đứng – công suất:  

 

M112.1501 2,5 kW 200 14,0 4,10 4 5 kWh 1×3/7
M112.1502 4,5 kW 200 14,0 4,10 4 9 kWh 1×3/7
M113.1600 Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan:  

 

M113.1601 13 mm 120 30,0 8,40 4 1 kWh 1×3/7
M112.1700 Máy khoan bê tông cầm tay – công suất:  

 

M112.1701 0,62 kW 120 30,0 7,50 4 0,9 kWh 1×3/7
M112.1702 0,75 kW 120 20,0 7,50 4 1,1 kWh 1×3/7
M112.1703 0,85 kW 120 20,0 7,50 4 1,3 kWh 1×3/7
M112.1704 1,50 kW 100 20,0 7,50 4 2,3 kWh 1×3/7
M112.1800 Máy luồn cáp – công suất:  

 

M112.1801 15 kW 220 10,0 2,20 5 27 kWh 1×4/7
M112.1900 Máy cắt cáp – công suất:  

 

M112.1901 10 kW 200 14,0 3,50 4 13 kWh 1×3/7
M112.2000 Máy cắt sắt cầm tay – công suất:  

 

M112.2001 1,7 kW 120 30,0 7,50 4 3 kWh 1×3/7
M112.2100 Máy cắt gạch đá – công suất:  

 

M112.2101 1,7 kW 80 14,0 7,00 4 3 kWh 1×3/7
M112.2200 Máy cắt bê tông – công suất:  

 

M112.2201 7,5 kW 100 20,0 5,50 4 11 kWh 1×3/7
M112.2202 12 cv (MCD 218) 100 20,0 4,50 5 8 lít xăng 1×4/7
M112.2300 Máy cắt ống – công suất:  

 

M112.2301 5 kW 220 14,0 4,50 4 9 kWh 1×3/7
M112.2400 Máy cắt tôn – công suất:  

 

M112.2401 5 kW 220 13,0 3,80 4 10 kWh 1×3/7
M112.2402 15 kW 220 13,0 3,90 4 27 kWh 1×3/7
M112.2500 Máy cắt đột – công suất:  

 

M112.2501 2,8 kW 220 14,0 4,10 4 5 kWh 1×3/7
M112.2600 Máy cắt uốn cốt thép – công suất:  

 

M112.2601 5 kW 220 14,0 4,10 4 9 kWh 1×3/7
M112.2700 Máy cắt cỏ cầm tay – công suất:  

 

M112.2701 0,8 kW 160 30,0 10,50 4 2 kWh 1×4/7
M112.2801 Máy cắt thép Plasma 220 13,0 3,80 4 13 kWh 1×3/7
M112.2900 Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) – tiêu hao khí nén:  

 

M112.2901 1,5 m3/ph 110 30,0 6,60 5 1×4/7
M112.2902 3,0 m3/ph 110 30,0 6,60 5 1×4/7
M112.3000 Máy uốn ống – công suất:  

 

M112.3001 2,8 kW 220 14,0 4,50 4 5 kWh 1×3/7
M112.3100 Máy lốc tôn – công suất:  

 

M112.3101 5 kW 220 13,0 3,90 4 10 kWh 1×3/7
M112.3200 Máy cưa kim loại – công suất:  

 

M112.3201 1,7 kW 220 14,0 4,10 4 4 kWh 1×3/7
M112.3202 2,7 kW 220 14,0 4,10 4 6 kWh 1×3/7
M112.3300 Máy tiện – công suất:  

 

M112.3301 10 kW 220 14,0 4,10 4 19 kWh 1×3/7
M112.3400 Máy bào thép – công suất:  

 

M112.3401 7,5 kW 220 14,0 4,10 4 16 kWh 1×3/7
M112.3500 Máy phay – công suất:  

 

M112.3501 7 kW 220 14,0 4,10 4 15 kWh 1×3/7
M112.3600 Máy ghép mí – công suất:  

 

M112.3601 1,1 kW 200 14,0 4,10 4 2 kWh 1×4/7
M112.3700 Máy mài – công suất:  

 

M112.3701 1 kW 200 14,0 4,90 4 2 kWh 1×3/7
M112.3702 2,7 kW 220 14,0 4,90 4 4 kWh 1×3/7
M112.3800 Máy cưa gỗ cầm tay – công suất:  

 

M112.3801 1,3 kW 160 30,0 10,50 4 3 kWh 1×3/7
M112.3900 Máy biến thế hàn một chiều – công suất:  

 

M112.3901 50 kW 180 24,0 4,50 5 105 kWh 1×4/7
M112.4000 Biến thế hàn xoay chiều – công suất:  

 

M112.4001 7 kW 180 24,0 4,80 5 15 kWh 1×4/7
M112.4002 14 kW 180 24,0 4,80 5 29 kWh 1×4/7
M112.4003 23 kW 180 24,0 4,80 5 48 kWh 1×4/7
M112.4004 27,5 kW 180 24,0 4,80 5 58 kWh 1×4/7
M112.4100 Máy hàn hơi – công suất:  

 

M112.4101 1000 l/h 100 24,0 4,80 5 1×4/7
M112.4102 2000 l/h 100 24,0 4,80 5 1×4/7
M112.4201 Máy hàn cắt dưới nước 60 25,0 10,00 5 1 thợ lặn cấp I 1/2 + 1 thợ lặn 2/4
M112.4300 Máy hàn nối ống nhựa:  

 

M112.4301 Máy hàn nhiệt 180 25,0 6,50 5 6 kWh 1×4/7
M112.4302 Máy gia nhiệt D315mm 180 25,0 6,50 5 8 kWh 1×4/7
M112.4303 Máy gia nhiệt D630mm 180 25,0 6,50 5 12 kWh 1×4/7
M112.4304 Máy gia nhiệt D1200mm 180 25,0 6,50 5 18 kWh 1×4/7
M112.4400 Máy quạt gió – công suất:  

 

M112.4401 2,5 kW 150 20,0 1,70 5 16 kWh 1×3/7
M112.4402 4,5 kW 150 20,0 1,70 5 29 kWh 1×3/7
M112.4500 Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp – công suất:
M112.4501 40 kW 220 16,0 6,40 5 144 kWh 2×3/7+1×4/7
M112.4600 Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay – công suất:
M112.4601 54 cv 220 15,0 6,50 5 19 lít diezel 2×3/7+1×4/7
M112.4602 300 cv 220 13,0 3,90 5 97 lít diezel 1×6/7+1×4/7+2×3/7
M112.4700 Bộ kích chuyên dùng:  

 

M112.4701 Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 t) 180 20,0 4,50 5 65 kWh 2×4/7+1×5/7+1×7/7
M112.4702 Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60 t 180 14,0 2,20 5 14 kWh 2×4/7
M112.4800 Xe ép rác – trọng tải:  

 

M112.4801 1,5 t 280 17,0 9,00 6 18 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4802 2 t 280 17,0 9,00 6 21 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4803 4 t 280 17,0 9,00 6 41 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4804 7 t 280 17,0 8,50 6 51 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4805 10 t 280 17,0 8,50 6 65 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.4901 Xe ép rác kín (xe hooklip)  280  17,0  8,50  6  65 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.5001  Xe nhặt xác  120  17,0  4,50  6  15 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.5100  Xe hút chân không – trọng tải:      

 

M112.5101  4 t  280  17,0  9,00  6  45 lít diezel 1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.5102  8 t  280  17,0  8,50  6  52 lít diezel 1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.5200  Xuồng vớt rác – công suất:  

 

M112.5201  4 cv  280  20,0  9,00  6  3 lít xăng  1×3/7+1×4/7
M112.5202  24 cv  280  17,0  7,00  6  11 lít xăng  1×3/7+1×5/7
M112.5300  Lò đốt rác y tế bằng gas (chưa tính gas) – công suất:  

 

M112.5301  7 tấn/ngày  280  14,0  5,50  6  3×4/7+1×5/7

Chương II: MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM

Mã hiệu Loại máy và thiết bị Số ca năm Định mức (%)
Khấu hao Sửa chữa Chi phí khác
1 2 3 4 5 6
M201.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT
M201.0001 Bộ khoan tay 180 20 6,00 5
M201.0002 Máy khoan XY-1A 180 15 5,00 5
M201.0003 Máy khoan GK-250 180 15 5,00 5
M201.0004 Bộ nén ngang GA 180 14 3,00 5
M201.0005 Búa căn MO – 10 (chưa tính khí nén) 180 30 6,60 5
M201.0006 Búa khoan tay P30 180 20 8,50 5
M201.0007 Thùng trục 0,5 m3 150 30 8,00 5
M201.0008 Máy khoan F-60L 250 15 4,00 5
M201.0009 Máy xuyên động RA-50 180 14 3,50 5
M201.0010 Máy xuyên tĩnh Gouda 180 14 2,80 5
M201.0011 Thiết bị đo ngẫu lực 180 14 3,00 5
M201.0012 Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT 180 14 3,50 5
M201.0013 Biến thế thắp sáng 150 25 4,50 5
M201.0014 Máy thăm dò địa vật lý UJ-18 150 14 3,20 4
M201.0015 Máy thăm dò địa vật lý MF-2-100 150 14 3,20 4
M201.0016 Máy, thiết bị thăm dò địa chấn – loại 1 mạch (ES-125) 150 14 2,20 4
M201.0017 Máy, thiết bị thăm dò địa chấn – loại 12 mạch (Triosx-12) 150 14 2,00 4
M201.0018 Máy, thiết bị thăm dò địa chấn – loại 24 mạch (Triosx-24) 150 14 2,00 4
M201.0019 Máy thủy bình điện tử 180 14 2,80 4
M201.0020 Máy toàn đạc điện tử 180 14 1,80 4
M201.0021 Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy) 180 14 1,50 4
M201.0022 Ống nhòm 180 14 2,00 4
M201.0023 Kính hiển vi 200 14 1,80 4
M201.0024 Kính hiển vi điện tử quét 200 14 1,20 4
M201.0025 Máy ảnh 150 14 2,00 4
M202.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG
M202.0001 Cần Belkenman 180 14 2,80 4
M202.0002 Thiết bị đếm phóng xạ 180 14 2,20 4
M202.0003 TRL Profile Beam 180 14 1,80 4
M202.0004 Máy FWD 180 14 1,40 4
M202.0005 Thiết bị đo phản ứng Romdas 180 14 3,00 4
M202.0006 Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ) 180 14 2,20 4
M202.0007 Bộ thiết bị đo PDA (đo biến dạng lớn) 180 14 1,40 4
M202.0008 Bộ thiết bị siêu âm 180 14 2,00 4
M202.0009 Cân điện tử 200 14 1,80 4
M202.0010 Cân phân tích 200 14 1,80 4
M202.0011 Cân bàn 200 14 1,80 4
M202.0012 Cân thủy tĩnh 200 14 1,80 4
M202.0013 Lò nung 200 14 4,00 4
M202.0014 Tủ sấy 200 14 4,50 4
M202.0015 Tủ hút khí độc 200 14 4,00 4
M202.0016 Tủ lạnh 250 14 4,00 4
M202.0017 Máy hút chân không 200 14 4,50 4
M202.0018 Máy hút ẩm OASIS-America 200 14 4,00 4
M202.0019 Bếp điện 150 40 6,50 4
M202.0020 Bếp cát 150 40 6,50 4
M202.0021 Máy chưng cất nước 200 14 3,50 4
M202.0022 Máy trộn đất 200 14 3,50 4
M202.0023 Máy trộn xi măng, dung tích 5lít 200 14 3,50 4
M202.0024 Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa) 200 14 3,50 4
M202.0025 Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung) 200 14 4,50 4
M202.0026 Máy cắt đất 200 14 3,00 4
M202.0027 Máy cắt mẫu lớn (30×30) cm 200 14 3,00 4
M202.0028 Máy cắt ứng biến 200 14 2,20 4
M202.0029 Máy nén 3 trục 200 14 1,60 4
M202.0030 Máy ép litvinốp 200 14 3,00 4
M202.0031 Kích tháo mẫu 200 14 2,20 4
M202.0032 Máy ép mẫu đá, bê tông 200 14 2,20 4
M202.0033 Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá) 200 14 3,50 4
M202.0034 Máy khoan mẫu đá 200 14 3,50 4
M202.0035 Máy mài thử độ mài mòn 200 14 4,20 4
M202.0036 Máy nén một trục 200 14 3,00 4
M202.0037 Máy nén Marshall 200 14 2,20 4
M202.0038 Máy CBR 200 14 2,50 4
M202.0039 Máy thí nghiệm thủy lực quay tay 200 14 3,50 4
M202.0040 Máy nén 4 t (quay tay) 200 14 3,50 4
M202.0041 Máy nén thủy lực 10 t 200 14 3,50 4
M202.0042 Máy nén thủy lực 50 t 200 14 3,50 4
M202.0043 Máy nén thủy lực 125 t 200 14 3,50 4
M202.0044 Máy nén thủy lực 200 t 200 14 3,50 4
M202.0045 Máy kéo nén thủy lực 100 t 200 14 3,50 4
M202.0046 Máy kéo nén uốn thủy lực 25 t 200 14 3,50 4
M202.0047 Máy kéo nén uốn thủy lực 100 t 200 14 2,20 4
M202.0048 Máy gia tải – 20 t 200 14 3,50 4
M202.0049 Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy) 200 14 3,50 4
M202.0050 Máy xác định hệ số thấm 200 14 2,50 4
M202.0051 Máy đo PH 200 14 3,50 4
M202.0052 Máy đo âm thanh 200 14 3,50 4
M202.0053 Máy đo chiều dày màng sơn 200 14 2,50 4
M202.0054 Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông 200 14 2,50 4
M202.0055 Máy đo vết nứt 200 14 3,50 4
M202.0056 Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông 200 14 2,20 4
M202.0057 Máy đo độ thấm của I-on Clo 200 14 2,00 4
M202.0058 Dụng cụ đo độ cháy của than 200 14 3,50 4
M202.0059 Máy đo gia tốc 200 14 2,50 4
M202.0060 Máy ghi nhiệt ổn định 200 14 3,50 4
M202.0061 Máy đo chuyển vị 200 14 2,50 4
M202.0062 Máy xác định môđun 200 14 3,00 4
M202.0063 Máy so màu ngọn lửa 200 14 3,00 4
M202.0064 Máy so màu quang điện 200 14 2,50 4
M202.0065 Máy đo độ dãn dài Bitum 200 14 2,50 4
M202.0066 Máy chiết nhựa (Xốc lét) 200 14 3,50 4
M202.0067 Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở 200 14 3,50 4
M202.0068 Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP 180 14 1,40 5
M202.0069 Thiết bị thử tỷ diện 200 14 3,50 4
M202.0070 Bàn dằn 200 14 3,50 4
M202.0071 Bàn rung 200 14 3,50 4
M202.0072 Máy khuấy bằng từ 200 14 3,50 4
M202.0073 Máy khuấy cầm tay NAG-2 200 14 3,50 4
M202.0074 Máy nghiền bi sứ LE1 200 14 3,50 4
M202.0075 Máy phân tích hạt LAZER 200 14 2,50 4
M202.0076 Máy phân tích vi nhiệt 200 14 2,50 4
M202.0077 Tenxômét 200 14 3,50 4
M202.0078 Máy đo độ giãn nở bê tông 200 14 2,50 4
M202.0079 Máy đo hệ số dẫn nhiệt 200 14 3,50 4
M202.0080 Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hoá lý của vật liệu) 200 14 1,20 4
M202.0081 Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa 120 40 6,50 4
M202.0082 Côn thử độ sụt 120 40 6,50 4
M202.0083 Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt) 120 40 6,50 4
M202.0084 Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết 120 40 6,50 4
M202.0085 Chén bạch kim 200 14 1,20 4
M202.0086 Kẹp niken 200 14 1,80 4
M202.0087 Máy siêu âm đo chiều dầy kim loại 200 14 3,00 4
M202.0088 Máy dò vị trí cốt thép 200 14 2,50 4
M202.0089 Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn 200 14 2,20 4
M202.0090 Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường 200 14 2,50 4
M202.0091 Súng bi 200 14 3,50 4
M202.0092 Thiết bị hấp mẫu xi măng 200 14 3,50 4
M202.0093 Bình hút ẩm 200 14 3,50 4
M202.0094 Bộ dụng cụ xác định thấm nước 200 14 3,50 4
M202.0095 Bơm thủy lực ZB4-500 200 14 3,50 4
M202.0096 Đồng hồ đo áp lực 200 14 2,20 4
M202.0097 Đồng hồ đo biến dạng 200 14 2,20 4
M202.0098 Đồng hồ đo nước 200 14 2,20 4
M202.0099 Đồng hồ đo lún 200 14 2,20 4
M202.0100 Đồng hồ Shore A 200 14 2,20 4
M202.0101 Dụng cụ đo độ bền va đập 200 14 6,50 4
M202.0102 Dụng cụ đo hệ số giãn nở ẩm 200 14 6,50 4
M202.0103 Dụng cụ phá vỡ mẫu kính 200 14 6,50 4
M202.0104 Dụng cụ thử thấm mực 200 14 6,50 4
M202.0105 Dụng cụ Vica 200 14 6,50 4
M202.0106 Dụng cụ xác định độ bền va đập 200 14 6,50 4
M202.0107 Dụng cụ xác định độ bền va uốn 200 14 6,50 4
M202.0108 Khuôn Capping mẫu 200 14 6,50 4
M202.0109 Khuôn dập mẫu 200 14 6,50 4
M202.0110 Kích kéo thủy lực 60 t 200 14 2,20 4
M202.0111 Kích thủy lực 800 t 200 14 2,20 4
M202.0112 Kính phóng đại đo lường 200 14 2,50 4
M202.0113 Kính lúp 200 14 2,50 4
M202.0114 Máy bộ đàm 200 14 2,50 4
M202.0115 Máy cắt quay tay 200 14 2,50 4
M202.0116 Máy cắt, mài mẫu vật liệu 200 14 2,50 4
M202.0117 Máy đo dao động điện tử (kèm đầu đo dao động 3 chiều) 200 14 2,50 4
M202.0118 Máy đo độ bóng 200 14 2,50 4
M202.0119 Máy khoan HILTI hoặc loại tương tự 200 14 2,50 4
M202.0120 Thiết bị đo độ dẫn nước 200 14 3,50 4
M202.0121 Thiết bị đo độ dày 200 14 3,50 4
M202.0122 Máy đo độ giãn nở nhiệt dài 200 14 3,50 4
M202.0123 Máy dò khuyết tật 200 14 3,50 4
M202.0124 Máy đo kích thước 200 14 3,50 4
M202.0125 Máy đo thời gian khô màng sơn 200 14 3,50 4
M202.0126 Máy đo ứng suất bề mặt 200 14 3,50 4
M202.0127 Máy đo ứng suất điện tử 200 14 3,50 4
M202.0128 Máy Hveem 200 14 2,50 4
M202.0129 Máy kéo vải địa kỹ thuật 200 14 2,50 4
M202.0130 Máy kéo, nén WDW-100 200 14 2,50 4
M202.0131 Máy thử cơ lý thạch cao 200 14 2,50 4
M202.0132 Máy kiểm tra độ cứng 200 14 2,50 4
M202.0133 Máy làm sạch bằng siêu âm 200 14 2,50 4
M202.0134 Máy mài mòn bề mặt 200 14 2,50 4
M202.0135 Máy mài mòn sâu 200 14 2,50 4
M202.0136 Máy nén cố kết 200 14 2,50 4
M202.0137 Máy phân tích thành phần kim loại 200 14 2,50 4
M202.0138 Máy quang phổ đo hệ số phản xạ ánh sáng 200 14 2,50 4
M202.0139 Máy quang phổ đo hệ số truyền sáng 200 14 2,50 4
M202.0140 Máy siêu âm đo vết nứt 200 14 2,50 4
M202.0141 Máy soi kim tương 200 14 2,20 4
M202.0142 Máy thấm 200 14 2,20 4
M202.0143 Máy thử độ bền nén, uốn 200 14 2,20 4
M202.0144 Máy thử độ bục 200 14 1,80 4
M202.0145 Máy thử độ rơi côn 200 14 1,80 4
M202.0146 Máy uốn gạch 200 14 1,80 4
M202.0147 Nồi hấp áp suất cao (Autoclave) 200 14 3,50 4
M202.0148 Thiết bị đo chuyển vị Indicator 200 14 3,50 4
M202.0149 Thiết bị đo điểm sương 200 14 3,50 4
M202.0150 Thiết bị đo độ bền ẩm 200 14 3,50 4
M202.0151 Thiết bị đo độ cứng màng sơn 200 14 3,50 4
M202.0152 Thiết bị đo độ dày 200 14 3,50 4
M202.0153 Thiết bị đo hệ số ma sát 200 14 3,50 4
M202.0154 Thiết bị đo thử độ kín 200 14 3,50 4
M202.0155 Thiết bị Ozon 200 14 2,80 4
M202.0156 Thiết bị thử tính năng sử dụng của sứ vệ sinh 200 14 2,80 4
M202.0157 Thiết bị thử va đập phản hồi 200 14 2,80 4
M202.0158 Tủ chiếu UV 200 14 2,80 4
M202.0159 Tủ khí hậu 200 14 2,80 4
M202.0160 Thước đo vết nứt 200 14 2,80 4
M202.0161 Vi kế 200 14 2,80 4
M202.0162 Máy scanner (khổ Ao) 150 20 3,00 4
M202.0163 Máy vẽ plotter 220 20 3,00 4
M202.0164 Máy vi tính 220 20 4,00 4
M202.0165 Máy tính xách tay 220 20 3,50 4
M203.0000 MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
M203.0001 Bộ tạo nguồn 3 pha 220 14 3,50 5
M203.0002 Bộ nguồn AC-DC 220 14 3,50 5
M203.0003 Công tơ mẫu xách tay 220 14 3,50 5
M203.0004 Hộp bộ đo tgd Delta 220 14 3,50 5
M203.0005 Hợp bộ đo lường 220 14 3,50 5
M203.0006 Hợp bộ phân tích hàm lượng khí 220 14 3,50 5
M203.0007 Hợp bộ thí nghiệm cao áp 220 14 3,50 5
M203.0008 Hợp bộ thí nghiệm rơle 220 14 3,50 5
M203.0009 Máy điều chỉnh điện áp 1pha 220 14 3,50 5
M203.0010 Máy đo độ A xít 220 14 3,50 5
M203.0011 Máy đo độ chớp cháy kín 220 14 3,50 5
M203.0012 Máy đo độ nhớt 220 14 3,50 5
M203.0013 Máy đo điện áp xuyên thủng 220 14 3,50 5
M203.0014 Máy đo điện trở một chiều 220 14 3,50 5
M203.0015 Máy đo điện trở tiếp địa 220 14 3,50 5
M203.0016 Máy đo điện trở tiếp xúc 220 14 3,50 5
M203.0017 Cầu đo tang dầu cách điện 220 14 3,50 5
M203.0018 Máy đo tỷ trọng 220 14 3,50 5
M203.0019 Máy đo vạn năng 220 14 3,50 5
M203.0020 Máy chụp sóng 220 14 3,50 5
M203.0021 Máy kiểm tra độ ổn định oxy hoá dầu 220 14 3,50 5
M203.0022 Máy phát tần số 220 14 3,50 5
M203.0023 Máy phân tích độ ẩm khí SF6 220 14 3,50 5
M203.0024 Máy đo vi lượng ẩm 220 14 3,50 5
M203.0025 Mê gôm mét 220 14 3,50 5
M203.0026 Thiết bị kiểm tra áp lực 220 14 3,50 5
M203.0027 Thiết bị tạo dòng điện 220 14 3,50 5

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hồ sơ và thủ tục mở mã số thuế bị đóng

Công văn xin lùi thời hạn quyết toán thuế

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định 41/2018/NĐ-CP ban hành ngày 12/3/2018 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Thông tư 95/2016/TT-BTC – hướng dẫn về đăng ký thuế

Quyết định số Số: 1134/QĐ-BXD

Công văn số 818/tct-cs ngày 14/3/2013 về việc ấn định thuế tỉnh bắc cạn

Công văn xác nhận không nợ thuế

Công văn xin quyết toán thuế

Công văn xin khôi phục mã số thuế

Công văn giải trình thuế TNCN

Giấy ủy quyền ký hoá đơn gtgt 

Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Giấy ủy quyền nhận tiền đặt cọc

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Đơn xin nghỉ việc không lương

Giấy ủy quyền về việc giảm trừ gia cảnh

Hợp Đồng Thuê Nhà Cá Nhân

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Lịch trình chạy xe

biên bản bàn giao xe ô tô

Biên bản bàn giao nhà

Hợp đồng lao động

 

Đánh giá post

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm