LUẬT GIÁ SỐ 11/2012/QH13 CĂN CỨ HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992 ĐÃ ĐƯỢC SỮA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2001/QH; QUỐC HỘI BAN HÀNH LUẬT GIÁ

Luật Giá số 11/2012/QH13 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sữa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 51/2001/QH; Quốc hội ban hành luật giá

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post