HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

 

    Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm …..tại ………………Chúng tôi gồm:

Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: ………………………………….Sinh năm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bà: ………………………………….Sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bên mua (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông: ………………………………….Sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: …………………… do …………………………………… cấp ngày …………………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe ô tô với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số ………… theo giấy đăng ký ô tô số ……… do …………….. cấp ngày ………… đăng ký lần đầu ngày ………. được mang tên …………………….. tại địa chỉ: ………………

Nhãn hiệu    : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số loại         :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Loại xe        : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Màu Sơn      : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số máy        : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số khung     : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số chỗ ngồi  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký xe có giá trị đến ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá mua bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận là: ………………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………………………….…………)

Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE

Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ liên quan do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

Bên …. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Quyền sở hữu đối với xe nêu tại Điều 1 đã được chueyern cho bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

Thuế, phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên …. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng, giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

– Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này

  1. Bên B cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân về quan hệ hôn nhân mà Bên B cung cấp ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;

– Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

  1. Hai bên cam đoan:

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này;

– Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
  2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn, đầy đủ các trang của bản Hợp đồng này và không yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt bất cứ thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này;
  3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký vào Hợp đồng này.
BÊN BÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN MUA

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *