ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN CẤP PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA HOẶC LỮ HÀNH QUỐC TẾ

dich vu thanh lap cong ty tron goi
TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
… … …, ngày … …tháng năm… ….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH ……..(1)……….

Kính gửi: ……………………..(2)……………………

  1. Tên doanh nghiệp (chữ in hoa): ………………………………………………………………….

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt:………………………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………….- Fax:…………………………………….

Website:………………………………………………- Email:……………………………

  1. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:………………………………..

…………………………………………………. Giới tính:………………………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……../…../…… Dân tộc:………….. Quốc tịch:……………………………….

Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu số:…………………… cấp ngày: …../…./…… Nơi cấp: ………………………………………………………

Email:……………………………………… Điện thoại:……………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………..

  1. Tên, địa chỉ chi nhánh (nếu có):…………………………………………………………………..
  2. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện (nếu có):……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số…………………. cấp ngày…./…../…. Nơi cấp: ……………………………………………
  2. Tài khoản ký quỹ số ……………………..tại ngân hàng………………………………..

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị …………(2)………….. cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành …………(1)…………. cho doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Quốc tế hoặc nội địa;

(2) Tổng cục Du lịch (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (trong trường hợp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa).

Tải mẫu: (tại đây)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Hợp đồng đại lý du lịch lữ hành

Đơn đề nghị cấp phép xin hoạt đọng dịch vụ lữ hành

Lữ hành nội địa là gì, những điều cần biết

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm