ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

dich vu thanh lap cong ty tron goi

Kinh doanh bất động sản là gì?

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật” (Điều 10)

Để hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ không dưới 20 tỷ. Như vậy, nếu anh kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì sẽ không cần phải thành lập doanh nghiệp nhưng vẫn phải kê khai nội thuế cho cơ quan có thẩm quyền. Nếu trường hợp công ty kinh doanh bất động sản thường xuyên với quy mô lớn thì công ty buộc phải thành lập doanh nghiệp,và vốn pháp định phải từ 20 tỷ đồng trở lên quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Phạm vi kinh doanh bất động sản

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng: Về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản quy định: “Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây:
a) Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;

b) Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất để cho thuê đất đã có hạ tầng;

c) Kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, các tổ chức, cá nhân nước ngoài không được mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm