CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

CÔNG TY CP ĐT XÂY DỰNG

Số: 02/BCTC2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

    CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2019 vào năm 2021)

                                               

Kính gửi:    

Tên doanh nghiệp :

 Địa chỉ trụ sở        : 

  Mã số thuế            :  

  Giám Đốc             :  

  Ngành nghề kinh doanh:

 Công ty chúng tôi mới thành lập tính đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2019 chưa tới 90 ngày , căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003  “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng” Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp 2 tháng cuối năm 2019 vào báo cáo tài chính năm 2021.

 Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2021 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

 

Trân trọng kính báo!

                                                                                                   Đại diện theo pháp luật 

                                                                                                               Giám đốc 

Nơi nhận:                                                                                           

– Như trên;                             

– Lưu.

                        

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *