CÔNG VĂN SỐ: 6803/CT-TTHT NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2016 VỀ VIỆC LẬP HÓA ĐƠN

dich vu thanh lap cong ty tron goi
TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

——-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

Số: 6803/CT-TTHT

V/v: Lập hóa đơn

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH SEYANG POLYMER Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 3, B12 (C4-1) Khu TTTM Tài Chính Quốc xế Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế: 0313537434

Trả lời văn bản số 01/2016/SY ngày 29/6/2016 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai tên hàng hóa “PA ZYTEL HTN51 G35HSL BK083” thay vì “Nhựa Polyamide PA ZYTEL HTN51 G35HSL BK083” thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh chỉ ghi nội dung cần điều chỉnh, các nội dung đã ghi đúng (số lượng, đơn giá, thành tiền…) không được ghi lại trên hóa đơn điều chỉnh.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– P.KT2;

– P.PC;

– Lưu VT; TTHT.

1483/16-nmquan1

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm