Công văn Số: 6653/CT-TTHT về việc xử lý hóa đơn đã lập

dich vu thanh lap cong ty tron goi

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

——-

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

Số: 6653/CT-TTHT

V/v: Xử lý hóa đơn đã lập

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dệt nhuộm In Bông & May mặc Tường Phát

Đ/chỉ: 633/27/2.-4 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Mã số thuế: 0301339893

Trả lời văn bản số 09/TP ngày 28/06/2016 của Công ty về xử lý hóa đơn đã lập, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn điều chỉnh:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Trường hợp Công ty theo trình bày, từ tháng 01/2015 đến tháng 04/2016 đã lập và xuất giao 16 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khi cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH SX TM Hóa Nhiệt Xanh nhưng ghi sai thuế suất (không chịu thuế thay vì đúng là 10%) thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh hoặc thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ việc sai sót đồng thời Công ty lập 16 hóa đơn tương ứng để điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hướng dẫn trên (không được lập 01 hóa đơn để điều chỉnh chung cho 16 hóa đơn ghi sai).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– P. PC;

– P. KT số 4;

– Lưu: HC, TTHT.

1482-17113696/2016/hdct/tta

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thị Lệ Nga

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: 

Đánh giá post
dich vu thanh lap cong ty tphcm