Công văn số 4708/TCT- CS

dich vu thanh lap cong ty tron goi

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 4708/TCT-CS

V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

Kính gửi

–    Cục Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh;

–    Công ty TNHH Thương mại XNK Nông sản Hoàng Anh

(Đ/C: 747 Âu Cơ – Phường Tân Thành – Quận Tân Phú- TP

Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1208/CVHA ngày 12/8/2014 của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Hoàng Anh và công văn số 7413/CT-TTHT ngày 9/9/2014 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh báo cáo về trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Hoàng Anh. Về vấn đề này,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu

thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của

hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất”.

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Tại điểm đ Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng

lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.3.1) Khoản phí hội viên (như thẻ hội viên sân gôn, sân quần vợt, thẻ sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa

nghệ thuật, thể dục thể thao…) nếu thẻ có ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. Trường hợp thẻ được sử dụng.

chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

đ.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm

việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chỉ đưa đón

riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đưa đón.”

 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có ký hợp đồng mượn xe ô tô theo quy định của

pháp luật và thực tế có sử dụng vào mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ

khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phí phát sinh trong

quá trình sử dụng nếu các khoản chi phí được nêu cụ thể trong hợp đồng mượn xe và đáp ứng đủ

các điều kiện về khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định của pháp luật.

 

Về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản lợi ích mà cá nhân chủ sở hữu xe (là giám

đốc Công ty) nhận được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài

chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Vụ: PC-BTC, CST-BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm