Công văn số 1639/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 24/04/2019 v/v chính sách thuế TNCN

   BỘ TÀI CHÍNH

 TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

Số: 1639/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Kính gửi : Cục  Thuế  thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11509/CT-TTHT ngày 26/03/2019

của cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về miễn thuế thu nhập cá nhân

(TNCN) đối với nhà ở, đất ở duy nhất. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như

sau:

Tại Điều 158 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 29 tháng 11 năm

2013 của Quốc Hội quy định Quyền sở hữu: “ Quyền sở hữu bao gồm quyền

chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy

định của luật .”

Tại Khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai số 25/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm

2013  của Quốc Hội về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền

với đất: ” 1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người

được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.”

Tại Khoản 2 Điều 4 Luật Thuế TNCN  ngày 21/11/2017 của Quốc Hội quy

định về thu nhập được miễn thuế:” 2. Thu nhập từ chuyển nhà ở, quyền

sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân

chỉ có một  nhà ở, đất ở duy nhất.  “

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị đinh số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm

2013 của Bộ Tài chính quy định về thu nhập được miễn thuế:

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản

gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhương chỉ có

duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại việt nam.  “

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại

Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tại thời điểm chuyện nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử

dụng một nhà ở hoặc một thửa ở ( bao gồm cả trường hợp có nhà hoặc

có công trình xây dựng gắn liên với thửa đất đó);

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính

đến thời điểm chuyển nhượng  tối thiểu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ ;

Việc xác định quyền sở hữu,quyền sử dụng nhà ở , đất ở căn cứ vào giấy

chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. cá nhân có nhà ở, đất ở

chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật

về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện

kê khai sai thì không được miễn thuê và bị xử lý theo quy định của pháp luật .”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của

Cục Thuế thành phố Hà Nội về trường Hợp gia đình ông Đạt đã có 2 thửa đất

(theo kê khai Thuế PNN do ông Đạt khai),nay chuyển nhượng 01 thửa đất

tại số 9 ngách 42 ngõ Thịnh Hào,phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội

(thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất) không thuộc đối

tượng được miễn thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhương nhà ở, đất ở duy

nhất.

Đề đảm bảo chặt chẽ về pháp lý khi trả lời người dân, Tổng cục thuế đề

nghị Cục thuế thành phố Hà Nội  thu thập tài liệu liên quan đến thửa đất, địa

chỉ : số 7 ngõ 220 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Quận Hai Bà Trưng,  Thành Phố

Hà Nội chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu tài

sản khi Nhà nước thu hồi đất gia đình ông Đạt sẽ được đền bù(do nằm trong

khu di tích).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi Nhận:

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN

PHÓ VỤ TRƯỞNG

–   Như trên;

– Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);

–  Vụ pháp chế(TCT);

– Website Tổng cục Thuế;

–  Lưu: VT, DNNCN

 

 

 

 

 

 

 

Lý Thị Hoài Thương

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *