BIỂU MẪU D01-TS

Mẫu D01-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- BẢNG KÊ THÔNG TIN (1):  …………………………………………………………………………………………………………… (Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………… ) TT Họ và tên Mã số BHXH Tên, loại văn bản Số hiệu […]

MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BHXH

CÔNG TY A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày        tháng  11 năm 2018   Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận … A           Công ty A………………đóng bảo hiểm xã hội tại quận A… theo mã số TH…..; mã số thuế…………… Ngày …./tháng […]