BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TÀI SẢN

 

Xem mẫu: tại đây

Đánh giá post