Công văn Số: 9502/CT-TTHT ngày 03 tháng 10 năm 2016

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

——-

Số: 9502/CT-TTHT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

V/v: Lập hóa đơn điều chỉnh

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

 

Kính gửi: Công Ty TNHH Calpis Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Itaxa, số 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q.3, TP.HCM

Mã số thuế: 0313561268

Trả lời văn bản số THUE2016-04 ngày 30/08/2016 của Công ty về lập hóa đơn điều chỉnh, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ văn bản số 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế;

Trường hợp Công ty CP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương (Công ty Nutifood) từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2016 đã lập 47 hóa đơn giao cho Công ty nhưng bị sai đơn giá thì Công ty và Công ty Nutifood lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai kèm bảng kê các hóa đơn cần điều chỉnh và lập một hóa đơn điều chỉnh cho các hóa đơn đã ghi sai theo bảng kê.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 Nơi nhận:

– Như trên;

– P.KTT2;

– P.PC;

– Lưu VT; TTHT.

28520-2099-060916_ ttthien

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Lệ Ng

CÁC BÀI VIẾT GẦN ĐÂY:

Đánh giá post