GIẤY ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC THANH LÝ HÀNG TỒN KHO

CÔNG TY CỔ PHẦN……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ

( V/v thanh lý hàng tồn kho)

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………….

Tên đơn vị: ……………………………………………………….….…………………………….

Trưởng phòng: ………………………………………………………..……………………………

Căn cứ chất lượng và số hàng hóa còn tồn đọng trong nhà kho………………, nay đơn vị (phòng) …………….… đề nghị công ty tiến hành thanh lý số hàng hóa tồn kho, bao gồm:

Tên hàng hóa:……………………………………………………………………………………….

Số lượng:…………………………………………………………………………………………….

Chất lượng:………………………………………………………………………………………….

Lý do thanh lý hàng hóa: …………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

Vì lý do trên, đơn vị ( phòng)………………….. kính đề nghị Công ty nhanh chóng tiến hành các thủ tục thanh lý số hàng hóa nêu trên để thu hồi vốn, tiếp tục tiến hành các phương án sản xuất kinh doanh mới.

Kèm theo giấy đề nghị này là danh sách và số lượng hàng hóa tồn kho được kiểm kê để ban lãnh đạo công ty xem xét.

T.M đơn vị ( phòng)…………….

                                                                                                Trưởng phòng

                                                                                           ( Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *