258_2016_TT-BTC: QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

258_2016_TT-BTC: Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

 

 

 

 

 

 

Xem full bài viết TẠI ĐÂY

Đánh giá post